РЕШЕНИЯ на 74-то Общо събрание на КООПЕРАЦИЯ „Национална потребителна кооперация на слепите в България”

По точка първа:

 1. 74-ТО Общото събрание на НПКСБ, на основание на чл. 13 от Закона за кооперациите и чл.9, ал.3, т.3 и 4 от Устава на НПК на слепите в България одобрява предложението на УС на НПКСБ и изключва от Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България” член-кооператорът Павел Джованов Чемишанов от район Пловдив.
 2. 74-ТО Общото събрание на НПКСБ, на основание на чл. 13 от Закона за кооперациите и чл.9, ал.3, т. 3 и 4 от Устава на НПК на слепите в България одобрява предложението на УС на НПКСБ и изключва от Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България” член-кооператорът Хари Савов Хараламбов от район София.

По точка втора:

 • Утвърждава новоприетите от УС член-кооператори на брой 40 по приложен списък към материалите за събранието и допълнително приети 6 човека на заседанията на УС от 29.03.2019 г. с пр. № 32 и 8 човека на заседанието на УС от 09.05.2019 г., с протокол № 33 или общо новоприети за отчетния период 53 души.

По точка трета:

 • Одобрява отчетния доклад на УС за дейността му през периода април 2018 г. – март 2019 г.

По точка четвърта:

 1. Одобрява отчетния доклад на КС за дейността му през периода април 2018 г. – март 2019 г.;
 2. Одобрява заключението на Контролния съвет по доклада на УС, по баланса, отчета за приходите и разходите за 2018 година и разпределението на печалбата.

По точка пета:

 1. Одобрява отчета за приходите и разходите за 2018 година.
 2. Печалбата да бъде разпределена, както следва.
  • ЗАКОНОВИ РЕЗЕРВИ: а/ фонд “Резервен” - съгл.чл.34 ал.1 и ал .2 от ЗК – нормативът спазен б/ фонд „ Инвестиции”- съгл.чл.34 ал.1 и ал 4 от ЗК - нормативът спазен
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ: а/ фонд “Инвестиции” с - 10 000,00 лв. б/ фонд “Подпомагане” – 100 000,00 лв. в/ фонд “Рехабилитация” – 280 000,00 лв. г/ фонд “Соц. мероприятия” – 116 780.60 лв. д/ фонд “Обезценки” - 10 000,00 лв. Размерът на социалните помощи да бъде определян от УС, съобразно Устава на кооперацията и съобразно наличните средства.
 3. Запазва размера на дяловия капитал 60 лева.
 4. Върху целевите вноски на член-кооператорите да бъде начислена лихва в размер на  2.5 %  от средствата по фонд “Рехабилитация” , на база престой.
 5. Неусвоените средства по фонд /Подпомагане/ в края на годината, да бъдат отнесени по фонд “Рехабилитация”.
 6. При необходимост остатъкът от неусвоените средства по фондовете могат да се прехвърлят по другите фондове по целесъобразност.

По точка шеста:

 1. Одобрява доклада на Одитора без възражения;
 2. Избира за Одитор през 2019 година – Фирма „АВЕСТА ОДИТИНГ” ООД с управител Славка Колева.

По точка седма:

 • Одобрява предложения Бизнес-план на НПКСБ за 2019 г.

По точка осма:

 1. ОС на НПК на слепите в България, упълномощава Управителния съвет /УС/ на кооперацията да сключва договори от името и за сметка на кооперацията и да взема кредити. УС може да преупълномощи председателя еднолично да сключва договори по предходната алинея.
 2. При необходимост от обезпечение за сключване на ефективни или крайно необходими за кооперацията сделки или кредити, председателят може да залага или ипотекира кооперативно имущество – обект, ул. Пиротска № 21, обект ул. Цар Симеон № 49  - гр. София, а по решение на УС и други обекти в страната. 
 3. ОС дава съгласието си, по изключение и при спешни случаи, УС да бракува или продава павилиони – метална конструкция, собственост на НПК на слепите в България, построени на основание отменения чл. 120 от ПКС.
 4. Упълномощава УС да решава въпроси, свързани с членство на кооперацията в съюзи, сдружения, дружества и други междукооперативни предприятия, стопански единици или сдружения с идеална цел при положение, че не се засягат юридическата самостоятелност и икономическата независимост на кооперацията.
 5. ОС Упълномощава Управителния съвет да сключва договори и да приема решения за кандидатстване от името на НПКСБ по Оперативни програми на ЕС, както и програми за финансиране на проекти от общини или други ведомства в Република България.
 6. Общото събрание упълномощава УС да сключва дългосрочни наемни договори при изгодни условия, като последния може да упълномощи председателя.
 7. ОС упълномощава УС да сключва договори за право на строеж върху терени, собственост на кооперацията, придобити по силата на чл.2, ал.3 от ЗОС (отменен), върху които съществуват сгради или постройки с непостоянен статут, съгласно ЗУТ.

По точка девета:

 • Одобрява доклада на комисията по жалбите

По точка десета:

Избира пълномощници за ОС на ГКС София 11 член-кооператори по приложен списък към материалите от събранието, както следва:

 1. Михаил Кърлин
 2. Красимира Иванова
 3. Асен Стоянов
 4. Ростислав Давидов
 5. Хюсеин Исмаил
 6. Елена Александрова
 7. Иван Иванов
 8. Живко Томов
 9. Бончо Бонев
 10. Георги Петрушев
 11. Пламен Бакърджиев

По точка единадесета:

 • Одобрява доклада на комисията по проекта за решения на 74-то Общо отчетно събрание на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България”.

  

 гр. София, 11.05.2019 година