УСТАВ на Национална потребителна кооперация на слепите в България

УСТАВ
на
Национална потребителна кооперация на слепите в България

Съдържание

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение

Чл.1.(1) Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ (НПКСБ), наричана в следващите текстове на този устав за краткост “Кооперацията”, е доброволно сдружение на граждани с увреждания на зрението, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска, социална и културна дейности на базата на променлив капитал и брой на членовете.
(2) Кооперацията е юридическо лице със седалище и адрес на управление в град София, община “Илинден”, бул. Вардар № 71. Разполага със собствен печат, емблема и знаме. 
(3) Кооперацията се представлява от своя председател.

Подпомагане и насърчаване от държавата

Чл. 2. Кооперацията има социален характер и се подпомага и насърчава в своята дейност от държавата при условия и ред, определени в съответните специални закони.

Връщане към началото на страницата

Раздел ІІ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Цел и задачи

Чл.3.(1) Основната цел на Кооперацията е да работи за повишаване благо-състоянието на хората със зрителни увреждания, като ги привлича за свои членове и чрез увеличаване на общия и личен капитал съдейства за по-пълното задоволява-не на потребностите и интересите им.
(2) За постигане на целта си, Кооперацията осъществява следните задачи:

 1. Извършва активна дейност в цялата страна за привличане на нови членове в Кооперацията;
 2. полага грижи за увеличаване на общия капитал и дяловото участие на член-кооператорите;
 3. осъществява трудово-професионална рехабилитация и осигурява тру-дови и осигурителни отношения с членовете си със зрителни увреж-дания с оглед на тяхното бъдещо пенсиониране и материално стимулиране;
 4. развива социална, образователна, културна, спортно-туристическа дейност за член-кооператорите и техните семейства с оглед по-пълната им интеграция в обществото. Полага грижи за тяхната квалификация и преквалификация.

Предмет на дейност

Чл.4. (1) Предметът на дейността на Кооперацията, чрез който постига поставените си цели и задачи, е свързан с:

 1. Търговия на едро и дребно в страната и чужбина с доставени и/или произведени от Кооперацията всякакъв вид стоки;
 2. извършване на различни видове услуги за населението и други дейности, с изключение на забранените от закона;
 3. организиране и извършване на социални услуги за нуждаещи се лица, групи и общности със социален риск по реда на Закона за социално подпомагане и други нормативни актове;
 4. предоставяне на услуги, свързани със социално подпомагане, защита, рехабилитация и социална интеграция на член-кооператорите и служителите на Кооперацията.

(2) В изпълнение на предмета на дейността си, прилагайки на практика световните кооперативни принципи и ценности и като запазва своята юридическа и икономическа самостоятелност, Кооперацията:

 1. Участва в изграждането на междукооперативни предприятия и сдружения и осъществява интеграционни връзки с други стопански субекти;
 2. поддържа връзки със сродни национални и международни кооперации, организации и съюзи;
 3. участва в работата на национални органи по труда и социалната политика;
 4. членува в Градския кооперативен съюз София и други кооперативни съюзи;
 5. работи за развитието на единния кооперативен пазар и на пазара за социални услуги.
 6. може да се сдружава и с организации с нестопанска цел, ако това е изгодно за изпълнението на нейните цели и задачи, при условие, че се запазват нейната юридическа и финансова независимост.

Връщане към началото на страницата

Раздел ІІІ
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 5.(1) Кооперацията е открита за членуване на физически лица, които са навършили 16 годишна възраст и са български граждани или с право на постоянно пребиваване в страната. Те трябва да отговарят на следните условия:

 1. намалена работоспособност по отношение на зрението над 90 %;
 2. Намалена работоспособност по отношение на зрението от 71 до 90 % при положение, че имат и други тежки трайни заболявания по списък одобрен от УС на кооперацията, съгласуван с оторизирани здравни органи за експертизата на работоспособността.

(2) За членове се приемат лица, които отговарят на условията по предходната алинея, признават Устава на Кооперацията, нейните вътрешни нормативни актове и са внесли встъпителна, и редовна дялова вноска.
(3) Непълнолетните и/или поставените под частично или пълно запрещение физически лица могат да бъдат приемани за членове на Кооперацията с предварително писмено съгласие на родители, попечители или настойници.

Приемане на нови членове

Чл. 6.(1) Нов член на кооперацията се приема с писмена молба на лицето с решение на УС. Молбата с приложено към нея решение на оторизиран медицински орган по експертизата на работоспособността и /или/ допълнителни заболявания, когато е приложимо се разглежда на първото заседание на УС, след постъпването й.
(2) Членството в Кооперацията възниква от решението на Управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от Общото събрание /ОС/ на Кооперацията. При неутвърждаване на решението, членството се прекратява от деня на решението на Общото събрание.
(3) Отменяне на отказа на Управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от Общото събрание в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление за отказ. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на Общото събрание.
(4) Когато е пропуснат срокът по ал.3 или отказът е потвърден от Общото събрание - нова молба за членуване може да се подаде най-рано след шест месеца. 
(5) Приетите членове се вписват в книгата на кооператорите, след внасяне на утвърдената дялова и встъпителната вноска. Книгата съдържа името и адреса на член-кооператора, датите на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както вида и размера на вноските; датата на тяхното постъпване и изплащане.

Права на членовете

Чл. 7. Членът на кооперацията има право:

 1. да участва и да се ползва от нейната дейност;
 2. да участва и гласува в Районното събрание;
 3. да бъде избиран за пълномощник в Общото събрание и да участва и гласува в него лично или чрез упълномощено от него лице;
 4. да бъде избиран в ръководните органи на Кооперацията и в органите на кооперативните съюзи;
 5. да иска информация от органите на кооперацията за изпълнение на приети решения или сведения по въпроси, които засягат интересите му;
 6. да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на органите на Кооперацията.
 7. да иска извънредно свикване на Общото събрание;
 8. да получава дивиденти под различна форма;
 9. да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството си, ако няма задължения към Кооперацията;
 10. на социално и здравно осигуряване, съгласно действащото законодателство;
 11. на материално стимулиране, на социално подпомагане и на участие в социални, рехабилитационни и интеграционни програми, развивани от Кооперацията;
 12. на достъп за справка до книгата за регистрация на член-кооператорите.

Задължения на членовете

Чл. 8. Член-кооператорът е длъжен:

 1. да познава и спазва Устава и вътрешните нормативни актове на Кооперацията и да изпълнява решенията на нейните органи;
 2. да съдейства за изпълнението на целите и задачите на Кооперацията;
 3. да внася своевременно и редовно определените вноски от Общото събрание. Ненавършилите пълнолетие и поставените под запрещение членове на Кооперацията правят определените от Устава вноски със съгласието на законните си представители;
 4. да пази и увеличава кооперативното имущество;
 5. да не уврежда интересите и доброто име на Кооперацията по какъвто и да било начин;
 6. да отговаря за задълженията на Кооперацията до размера на дяловата си вноска;
 7. да представя нов медицински документ, удостоверяващ загубената работоспособност от оторизиран медицински орган по експертизата на работоспособността при настъпила промяна на загубата на работоспособността в съответствие с предвидените в чл.5, ал.1 изисквания. При ненавременно представяне на нов медицински документ, отразяващ неговата работоспособност, членството на кооператора се замразява, като последния губи за този период всички социални права, които кооперацията предоставя. Този период не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. След този срок член-кооператора се предлага за отписване с последици прекратяване на членството. При представяне на нов документ в рамките на посочения срок член-кооператорът възстановява правата си ретроградно.
 8. да пазарува стоки от обектите на Кооперацията и да популяризира стоките, услугите и магазините на Кооперацията, като по този начин активно да съдейства за увеличаване на капитала на Кооперацията и косвено – за постигане на целите и задачите на същата;
 9. Да поддържа постоянна връзка с териториалните координатори – помощен орган на Управителния съвет.

Дисциплина

Чл. 9. (1) За неизпълнение на задълженията на члена на кооперацията могат да се направят бележка или предупреждение за изключване.
(2) Бележката или предупреждението за изключване се правят от Управителния съвет.
(3) член-кооператорът може да бъде изключен от Кооперацията с решение на ОС по предложение на органа свикал събранието за:

 1. Системно или грубо нарушение на Закона за кооперациите, Устава, както и неизпълнение решенията на органите на Кооперацията.
 2. За накърняване интересите на Кооперацията и нейните членове.
 3. За разпространение на неверни данни, уронващи доброто име на Кооперацията, нейните членове и ръководни органи.
 4. Участва в публични мероприятия с обществена значимост, касаещи въпроси по т. 2 и 3, тъй като със своето действие или бездействие става съпричастен за уронването доброто име на Кооперацията, нейните членове и ръководни органи.

(4) При налагане на наказанията, член-кооператорът се поканва писмено, или по друг подходящ начин, за да даде обяснения пред наказващия орган. Неявяването пред органите на Кооперацията или отказът му да даде обяснения пред наказващия орган. както и да получи уведомлението не са пречка за налагане на наказанието.

Прекратяване на членство

Чл. 10.(1) Членството в Кооперацията се прекратява при:

 1. напускане на Кооперацията по молба на член-кооператорът;
 2. възстановяване на работоспособността, съгласно предвидените условия в ал.1 на чл. 5 от настоящия устав;
 3. смърт на член-кооператора;
 4. прекратяване на Кооперацията със заличаване;
 5. При невнасяне на встъпителната вноска и дяловия капитал в срок до три месеца от вземане на решението за приемане или при промяна на вноските от Общото събрание.
 6. при изключване на член-кооператора.

(2) Прекратяването на членството се счита за направено от датата на настъпване на събитието. Прекратяването се извършва с решение на Управителният съвет, а при ал.1, т.6 – от Общото събрание.

Имуществени последици

Чл. 11. (1) Членовете на кооперацията и техните наследници имат право да получат дяловата си вноска при всички случаи на прекратяване на членството. Дяловата вноска се изплаща в срок от три месеца след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. 
(2) Давностният срок за получаване на дяловия капитал (вноска) е 5 години, а за получаване на дивидента – три години.
(3) В случай на непогасени задължения може да се извърши прихващане от вземанията им.

Връщане към началото на страницата

Раздел ІV
ОРГАНИ НА КООПЕРАЦИЯТА

Общо събрание

Състав и правомощия

Чл.12.(1) Върховен орган на управление на Кооперацията е Общото събрание, което представлява всички член-кооператори от избраните пълномощници на районните събрания и има мандат четири години.
(2) Събранието на пълномощниците се състои от не по-малко от 70 пълномощника, избрани с явно гласуване от Районните събрания по определена от Управителния съвет норма на представителство.
(3) Пълномощниците по ал. 2 упражняват своя мандат до деня на избирането на пълномощници за следващото редовно отчетно-изборно Общо събрание на Кооперацията.
(4) Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва Устава на Кооперацията;
 2. определя броя на членовете на Управителния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС) и ги избира и освобождава с тайно гласуване;
 3. избира и освобождава председателя на Кооперацията;
 4. избира пълномощници за Общото събрание на кооперативните съюзи, в които членува Кооперацията;
 5. одобрява отчета на Управителния съвет за годишната дейност, баланса и разпределението на печалбата, след изслушване заключението на Контролния съвет и приемане на одиторския доклад;
 6. одобрява доклада на Контролния съвет;
 7. определя размера на средствата за дейността на Контролния съвет на Кооперацията;
 8. одобрява основни насоки за развитие на дейностите на Кооперацията;
 9. взема решения за членуване или прекратяване на членство в кооперативни организации и търговски дружества, както и за предмета на тяхната дейност;
 10. опрощава парични задължения към Кооперацията в размер над 1000 лева, отсрочва или разсрочва изпълнението им;
 11. взема решения за разпореждане с недвижими имоти на Кооперацията;
 12. утвърждава решения на Управителния съвет за приемане на нови членове;
 13. изключва член-кооператори;
 14. взема решения за доброволно събиране на допълнителни целеви вноски на член-кооператорите;
 15. определя размера на дяловите и встъпителни вноски на член-кооператорите;
 16. отменя решенията и действията на другите органи на Кооперацията, които противоречат на закона или Устава или са неправилни;
 17. определя лицензиран Одитор за следващия отчетен период;
 18. Взема решения по резултатите от финансовите ревизии на кооперацията и търсене на отговорност от виновните лица, ако има такива. За търсене на отговорност решението се взема с тайно гласуване.
 19. взема решения за преустройство и прекратяването на Кооперацията и за обявяването й в ликвидация;
 20. освобождава от отговорност председателя на кооперацията и членовете на Управителния и Контролния съвети;
 21. обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с Кооперацията и нейната дейност и когато законът и Уставът не предвиждат изрично това;

Свикване

Чл. 13.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет с писмена покана, изпратена до всеки пълномощник или по друг подходящ начин, който включва и обява в централен всекидневник, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго Общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички пълномощници на Общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
(2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, ако в него участват всички пълномощници и те са съгласни с това. Такива въпроси се включват в дневния ред в началото на заседанието.
(3) Общото събрание се свиква:

 1. редовно - веднъж в годината, на което се отчита дейността на Кооперацията за предходната година, най-късно до края на месец април;
 2. извънредно - по решение на управителния съвет, както и по искане на Контролния съвет, на една трета от членовете на кооперацията или пълномощниците, на председателя на кооперацията или на Управителния съвет на териториалния или Националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията, отправено до Управителния съвет в 14-дневен срок от постъпване на искането.

(4) Ако Управителният съвет не свика Общото събрание до един месец от постъпване на искането по ал. 3, т. 2, то се свиква от Контролния съвет, от една трета от пълномощниците на ОС или член-кооператорите, от председателя на кооперацията или от Управителния съвет на Териториалния или Националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.
(5) В Общото събрание може да участват представители на кооперативните съюзи с право на съвещателен глас.

Кворум и организация на събранието

Чл.14.(1) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината пълномощници, а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията, за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от пълномощниците.
(2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
(3) Общото събрание се открива от председателя на кооперацията, а в негово отсъствие – от друг член на Управителния съвет.
(4) По предложение на откриващия събранието, пълномощниците избират председател на Общото събрание и протоколчик и ако е необходимо – членове на отделни комисии, свързани с протичането на събранието.

Вземане на решения

Чл.15.(1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи пълномощници по чл. 12, освен ако закона не предвижда друго.
(2) Решенията по чл. 12, ал.4, т. 1, 10, 11 и 19, се вземат с мнозинство две трети от присъстващите по чл. 14., ал.2.
(3) Когато, при приемане на решение по чл.12, ал.4, т.3 никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда нов избор, между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор, кандидатът получил по-голям брой гласове се смята за председател на кооперацията.
(4) Гласуването на Общото събрание е явно, освен когато законът или Уставът на Кооперацията предвижда то да е тайно. Събранието може да реши и в други случаи да се гласува тайно.
(5) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколчика. Председателят на Кооперацията отговаря за редовното водене на протоколна книга за заседанията на Общото събрание. Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края на заседанието.

Районно събрание

Състав, свикване и правомощия

Чл. 16.(1) Районните събрания се състоят от всички член-кооператори, живеещи в съответния район на действие на Кооперацията.
(2) Районирането на Кооперацията се определя от УС на база на броя на член-кооператорите и наличните транспортни комуникации.
(3) Районните събрания се свикват от Управителния съвет най-малко ведньж на четири години до края на месец април на съответната година.
(4) Районните събрания:

 1. обсъждат отчетите на Управителния и Контролния съвети и дават мнение за подобряване на дейността на Кооперацията;
 2. избират пълномощници за Общото събрание за срок не по-голям от четири години по норма на представителство, определена от Управителния съвет.
 3. Пълномощниците се отчитат за дейността си пред Районните събрания.

Управителен съвет

Състав

Чл.17. (1) Управителният съвет се състои най-малко от трима и най-много от девет членове. Те се избират измежду членовете на кооперацията за срок от 4 години. Член-кооператор не може да бъде избиран за повече от пет 5 последователни мандата в Управителния съвет. 
(2) За председател и членове на Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:

 1. са под 18 години и /или/ поставените под запрещение;
 2. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;
 3. се намират с член на Управителния или на Контролния съвети в брак, в родство по права линия или са братя и сестри;
 4. са били освободени от състава на Управителния съвет, поради системно неизпълнение на задълженията си;
 5. са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си на обявени в несъстоятелност длъжници - еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;
 6. са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани;
 7. те или членове на семействата им имат регистрирани фирми с идентичен предмет на дейност с този на Кооперацията;
 8. имат по-малко от пет години членство в Кооперацията.

(3) Председателят и членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им възнаграждение, получавано за участие в заседание и управление.

Правомощия

Чл. 18. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на кооперацията. Той осъществява и други функции, определени със закона и Устава. За своята дейност, Управителният съвет се отчита пред Общото събрание.
(2) Предварително решение на Управителния съвет се изисква за:

 1. Договор за наем с трети лица и даване на обезпечение в полза на трети лица;
 2. Съдебна или извън съдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
 3. Разпоредителни сделки с дълготрайни активи, с изключение на тези за придобиване на такива;
 4. Договор за наем с недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 5. Договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителни задължения;
 6. Учредяване на залог на дълготрайни активи на Кооперацията;
 7. Други сделки на разпореждане с имуществото на Кооперацията предвидени в нейния устав.

(3) Управителният съвет може да образува свои помощни органи – комисии, съвети и др., които да подпомагат неговата дейност.
(4) Управителният съвет може да спира изпълнението на решения или действия на председателя на Кооперацията. В този случай, в срок до един месец Управителният съвет свиква Общо събрание.

Свикване

Чл.19.(1) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател, най-малко веднъж в месеца. Председателят е длъжен да го свика и по искане на една трета от членовете му или на Контролния съвет в 7-дневен срок от писменото искане, направено по надлежен ред. Ако той не стори това, Управителният съвет се свиква от Контролния съвет.
(2) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете му.

Вземане на решения

Чл.20.(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете му.
(2) При неотложно възникнали проблеми, по които трябва да се вземе становището на Управителния съвет, оперативни решения могат да се вземат и по телефон, телеграми или друг подходящ начин. Решенията се утвърждават на следващото заседание на Управителният съвет и се вписват в протоколната книга.
(3) За заседанието на Управителния съвет се води протокол от лице, определено от членовете му. Протоколът се подписва от протоколчика и от присъстващите членове на заседанието. Членът на Управителния съвет, който не е съгласен с взетото решение може да подпише протокола с особено мнение.

Отговорност

Чл.21. (1) Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди на Кооперацията с взетите от тях решения.
(2) Членове на Управителния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат предсрочно да бъдат освободени от Общото събрание по предложение на председателя, на УС или КС или на 1/10 от членовете на Кооперацията

Представителство при съдебни спорове

Чл.22. По съдебни спорове между Кооперацията и член на Управителния съвет, Кооперацията се представлява от председателя, а когато спорът е между Кооперацията и нейния председател – от избрани от Общото й събрание едно или няколко лица.

Председател

Чл. 23.(1) Председателят на Кооперацията се избира измежду членовете на Кооперацията за срок от четири години. За председател на Кооперацията може да бъде избиран член-кооператор, който има най-малко пет години членство в Кооперацията. Той е председател и на Управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
(2) Председателят на Кооперацията :

 1. Представлява Кооперацията;
 2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува Кооперацията;
 3. ръководи текущата дейност на Кооперацията;
 4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава ра-ботници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
 5. изпълнява и други функции, определени в Устава, ОС или от УС, съобразно ЗК.

(3) Председателят на кооперацията извършва сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията въз основа на предварително решение на Упра-вителния съвет, а в случаите по чл. 12, ал. 4, т. 11 - въз основа на предварително решение на Общото събрание. Председателят може да упълномощи други лица, които да сключват сделки и да извършват правни действия от името и за сметка на Кооперацията.
(4) При напускане по негово желание, председателят на Кооперацията е длъжен да отправи предизвестие до Управителния съвет в срок най-малко три месеца. В срока на предизвестието, Управителният съвет свиква Общото събрание за избор на нов председател на Кооперацията.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на кооперацията

Чл.24. Пълномощията на председателя на кооперацията се прекратяват предсрочно:

 1. При подаване на оставка;
 2. при трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;
 3. когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на Закона за кооперациите и Устава на Кооперацията;
 4. когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на Коопе-рацията;
 5. при причинени вреди от неговите действия.

Контролен съвет

Състав

Чл.25.(1) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от четири години измежду членовете на Кооперацията. Контролният съвет избира от състава си свой председател. Броят на членовете на Контролния съвет е не по-малко от трима души и не повече от пет.
(2) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет лица, посочени в чл. 17, ал. 2 от настоящия Устав, както и кооператори, които заемат или са заемали през предходната година материално-отговорна или отчетническа длъжност в Кооперацията или са били членове на Управителния съвет в предходния мандат. Те трябва да имат най-малко пет години членство в Кооперацията.

Правомощия и организация на дейността

Чл.26.(1) Контролният съвет проверява дейността на Кооперацията и отчита своята работа пред ОС. Прави оценка на доклада на УС, отчета за приходите и разходите и прави предложение за решение пред ОС по тях.
(2) Членовете на Контролния съвет имат право да участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
(3) Когато установи съществени нарушения на закона или Устава, допуснати от УС и в случаите по чл.13, ал.1 Контролният съвет свиква Общото събрание.

Гаранция

Чл. 27. Председателят и членовете на УС и КС дават гаранция за своята дейност като такива в размер, определен от ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение за участие в заседания и за управление и контрол.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 28. (1) Председателят или член на УС или КС не може да:

 1. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име в предмета на дейност на Кооперацията;
 2. участва или да заема длъжност в ръководни органи на дружества, които не са кооперативни или междукооперативни предприятия по смисъла на този закон /ЗК/.

(2) Ограниченията по ал.1 не се прилагат, когато ОС е дало изрично предварително съгласие за това. 
(3) Изрично предварително съгласие на ОС е необходимо, когато Кооперацията поема задължения към едноличния търговец или търговското дружество, където собственик, управител или член на управителния орган на дружеството е съпруг, роднина по права линия или по съребрена линия до трета степен на председателя или член на УС п КС на Кооперацията.

Връщане към началото на страницата

Раздел V
ИМУЩЕСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

Имущество

Чл. 29.(1) Имуществото на Кооперацията се състои от право на собственост и от други вещни права, в т.ч. върху недвижими имоти и други дълготрайни и краткотрайни активи, права върху обекти на интелектуална собственост -търговски марки, промишлени образци, лицензии, вземания, ценни книжа, дялови участия в дружества и от други права и задължения.
(2) Имуществото на Кооперацията се управлява само от кооператорите чрез нейните органи.
(3) Средствата, получени от продажба на недвижими имоти и дълготрайни материални активи на Кооперацията, могат да се използват за други цели само след погасяване на задълженията към държавата и изплащане на дяловите вноски на бивши член-кооператори.

Източници на средства

Чл. 30. Източници на средства за Кооперацията са:

 1. встъпителни вноски от членовете на кооперацията;
 2. дялови вноски на член-кооператорите;
 3. целеви вноски на член-кооператорите;
 4. доходи от дейността;
 5. държавни субсидии;
 6. субсидии по проекти и програми със социална насоченост от национални и международни фондове;
 7. дарения от физически и юридически лица;
 8. външни и вътрешни заеми;
 9. други постъпления.

Вноски на членовете на кооперацията

Чл.31.(1) Всеки член на Кооперацията прави задължително встъпителна и дялова вноски, които следва да внесе в срок до три месеца от датата на приемането му за член-кооператор от Управителния съвет на Кооперацията.
(2) Встъпителната и дялова вноски са парични и техния размер се определя от ОС.
(3) Сумата от дяловите вноски образува дяловия капитал на Кооперацията.
(4) По решение на Общото събрание, членовете на Кооперацията могат да правят допълнително и целеви вноски, които не се отразяват на дяловите им вноски. В решението се определят целта и редът за внасяне, както и срокът за връщането им.
(5) Дяловата вноска на член-кооператора не подлежи на запор и принудително изпълнение на негови задължения.
(6) Членовете на Кооперацията могат да й предоставят средства под формата на целеви вноски, които не се отразяват на дяловото участие и лихвите по които се определят от Общото събрание.

Имуществена отговорност на кооперацията

Чл.32.(1) Кооперацията отговаря за задълженията си със своето имущество.
(2) Членовете на кооперацията отговарят за задълженията на Кооперацията до размера на дяловите си вноски.

Чл.33.(1) Кооперацията се задължава чрез председателя си.
(2) Финансовите и счетоводни документи, както и всички документи, пораждащи финансови и икономически задължения ангажират Кооперацията само, ако са подписани от председателя и от главния счетоводител или техни заместници.

Разпределение на печалбата и загубите

Чл.34.(1) Счетоводната дейност на Кооперацията се осъществява, съобразно Закона за счетоводството.
(2) Общото събрание на Кооперацията, съобразно Устава разпределя печалбата и загубите и определя вида на паричните фондове и размера на отчисленията за тях, реда и начина за набирането и разходването им. Взема решения за покриване на евентуални загуби.
(3) Размерът на печалбата се намалява с размера на отчисленията за фондовете на Кооперацията. Остатъкът от печалбата се разпределя по решение на Общото събрание за дивиденти на член-кооператорите и за други цели, свързани с дейността й.

Чл.35. (1) Член-кооператорите имат право на дивиденти.
(2) Конкретният размер и формата на дивидентите се определя от Общото събрание на основата на отчетените финансови резултати от дейността на Кооперацията.

Фондове на Кооперацията

Чл.36.(1) Кооперацията образува задължително фонд “Резервен” и фонд “Инвестиции”, съобразно законоустановения норматив.
(2) Размерът на фонд “Резервен” не може да бъде по-малък от 20 на сто от размера на дяловия капитал. Конкретният размер се определя от Общото събрание.
(3) Когато Кооперацията приключи календарната година със загуба, тя се покрива по решение на Общото събрание със средства от фонд “Резервен” или остава за погасяване през следващите години.
(4) Размерът на фонд “Инвестиции” не може да бъде по-малък от 10 на сто от размера на дяловия капитал. Конкретният му размер и начините на формиране се определят от Общото събрание.
(5) Кооперацията по решение на Общото събрание може да образува и други фондове.
(6) Общото събрание може да упълномощи УС по ал. 5.
(7) Начините за набиране и разходване на средствата по фондовете се определят по приети от Управителния съвет Правилници.

Връщане към началото на страницата

Раздел VІ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КООПЕРАЦИЯТА

Чл. 37.(1) Кооперацията се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. в предвидените в закона случаи; (2) При прекратяване на дейността Кооперацията се обявява в ликвидация, а остатъкът от имуществото й след погасяване на задълженията се разпределя между членовете на кооперацията, както следва:
 3. 5 % пропорционално на дяловите вноски на член-кооператорите;
 4. 95 % на база продължителността на членството в кооперацията, из-числено в пълни календарни години. Членството в Кооперацията се изчислява от последното приемане на член-кооператора.

Връщане към началото на страницата

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на Закона за кооперациите и другите нормативни актове.

§ 2. Настоящият Устав е приет от 71-то Общо събрание на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България”, състояло се на 14 Май 2016 година и влиза в сила от момента на приемането му.

§ 3. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България е правоприемник на:

 1. Народна потребителна кооперация на слепите в България;
 2. Първа българска кооперация за общи доставки на слепите в България.

§ 4. Мандатността влиза в сила от приемането на настоящия устав.

§ 5. Този Устав отменя Устава на Националната потребителна кооперация на слепите в България приет от 65-то ОС от 19 април 2008 г.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
М.Кърлин

Свали във формат RTF