ЕКСПОЗЕ от МИХАИЛ КЪРЛИН ДО 74-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЯ НА НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Драги пълномощници,
Уважаеми гости,

С настоящото експозе искам да Ви запозная с някои факти и обстоятелства, които не са включени в основния доклад, тъй като по време на неговото съставяне, все още не са ни били известни, и не беше проведено отчетното събрание на ГКС София, където ние членуваме.

Кооперацията ни е част от голямото кооперативно семейство в Република България и съвсем естествено е, да измерваме постигнатите резултати именно в сравнение с тези организации и в частност - Градския кооперативен съюз – София.

В ГКС София, кооперацията ни е с най-добрите основни показатели: - печалба, прием на нови член-кооператори, разходи за социална дейност, трудоустрояване и печалба от търговска дейност. Въпреки, че дяловия капитал на член-кооператор вече е 60 лева, по този показател сме доста назад в сравнение с останалите кооперации, но поради характера и спецификата на нашата кооперация това е напълно обяснимо.

Надявам се всички Вие да сте се запознали с материалите, поради което няма да навлизам в подробности. Все пак искам да отбележа три основни факта, които бележат отчетния период : 1. Макар и скромен, имаме ръст на печалбата, 2. Спечелихме един европейски проект на стойност 168 хил. лева и трето - НПК на слепите в България отново е национално представителна организация за хора с увреждания в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. Последния факт съобщавам не случайно, защото много наши „приятели” се постараха по всякакви позволени и непозволени начини да възпрепятстват утвърждаването ни за организация с такъв статут. 

Искам да споделя и факта, че значително е подобрена търговската ни дейност, което разбира се съвсем не означава, че няма какво повече да се желае. През този отчетен период се сдобихме и с един обновен обект в гр. Пазарджик, който години наред беше необитаем и тънещ в разруха. Сега е напълно модернизиран и придоби вид на европейски магазин. 

И все пак, колкото и да са добри резултатите винаги има какво да се желае. Все още имаме свободни обекти, за които трудно намираме наематели, но и помощта, която очакваме от всички Вас е твърде незначителна, да не кажа почти никаква. Особено много, в това отношение разчитаме на координаторите ни по места. Въпреки, че наскоро отдадохме под наем още няколко от свободните обекти, през това време пък се освободиха други, просто тази дейност е много динамична. Непрекъснато се стремим да търсим наематели и за останалите свободни обекти. Има и неуредени проблеми със собствеността на някои от тях, защото все още действа мораториума за придобиване на имущество, държавна и общинска собственост по давност. Очакваме и от държавата да приложи по-сурови мерки в борбата със сивата икономика и корупцията на всички нива, тъй като нашата търговска дейност получава най-тежките удари именно от там. 

А сега нека обърнем поглед и към работата на координаторите на Управителния съвет. Този помощен орган през годините доказа своята ефективност. Чрез тях, кооперацията ни покрива територията на цялата страна и тяхната активност е от изключителна важност. Те осъществяват пряката връзка между ръководството и член-кооператорите. Въпреки, че в голямата си част, координаторите активно работят, все още слабо място си остава тяхната отчетност, а тя е огледалото на работата им и остава в архивите на кооперацията.  Предоставяйки своите отчети в администрацията, УС на тази база извършва и своята атестация за тяхната работа и активност. Напълно разбирам, че много от тях имат затруднение в изготвянето на отчетите си по обясними причини, но все пак има и такива като: Юлиян Пашалиев, Живко Томов, Иван Демечев, Димитър Станев, Веска Динкова, Кирчо Родопски, Иван Пухлев и Радостина Георгиева,  които въпреки това, изготвят своите отчети. Не можем да кажем за останалите, че не работят активно, но не отчитат редовно своята работа въпреки, че с някои от тях почти ежедневно поддържаме връзка по телефона и социалните мрежи. За съжаление има и райони като Кърджали, Шумен и Плевен, от които няма нито един отчет, а с тях също поддържаме постоянни контакти. 
Отново искам да подчертая, това не означава, че координаторите там не работят, защото ние сме в постоянна връзка с тях, но отчетността е важен елемент в дейността и той не трябва да се подценява. 
    
Използвам случая да се обърна към всички координатори защото, с малки изключения те са и пълномощници на Общото събрание и да ги помоля за по-голяма активност, а ако някои от тях по една или друга причина нямат възможност да изпълняват тези функции, да направят постъпки за тяхното оттегляне, за да бъдат заместени от други член-кооператори, които биха поели тези функции.

И през тази година се повтарят слабостите, относно /меко казано/ несериозното отношение на някои член-кооператори – пълномощници и координатори да забавят информацията, която събираме по повод организацията на различни мероприятия. Колеги, просто Ви умоляваме, занапред да бъдете по-акуратни. Много е трудно да се съгласуват дейностите с институциите, които ни предоставят услугите, като хотели, транспорт заведения за хранене, логистика и пр., без своевременна и точна информация.

Вече са факт и промените в социалното законодателство, нов Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ, съответните поднормативни актове към тях, промяна в Закона за социалното подпомагане и нова Наредба за медицинската експертиза. Наши представители също участваха в различните етапи на обсъждане, дори мога да кажа, че някои от нашите предложения намериха отражение в текстовете на тези нормативни актове. Тъй като те са почти изцяло нови, по време на тяхното прилагане се сблъскахме и с някои слабости, които ще бъдат коригирани в близко време. Особено важно е да се знае, че успяхме да се преборим с проблема, определянето на процентите на загубена работоспособност отново да се определят по старата методика.  

Има още един факт, с който ми се струва, че следва да Ви запозная. На Общото отчетно-изборно събрание на Градския кооперативен съюз София освен, че бях избран за пореден мандат за член на Управителния съвет, нашата уважавана колежка Красимира Иванова, която всички познавате бе избрана за председател на Контролния съвет на ГСК София. Съобщавам Ви това, не за да се изтъкваме пред Вас, а за да подчертаем, че кооперацията ни има авторитет, защото този избор е оценка не само на личностите, но и на организацията ни.

Какво ни предстои:

 • Една от най-важните задачи, е да следим стриктно променящото се законодателство и да използваме всички създаващи се благоприятни законодателни възможности, да изчистим всички проблеми с кооперативната собственост;
 • Необходимо е да продължим модернизирането на стопанисваните от нас обекти;
 • Трябва да се увеличат повече усилията за отдаването на свободните обекти под наем, като за тази цел се включат по-активно и членовете на Управителния и Контролния съвет от съответните региони, координаторите на УС, както и пълномощниците на ОС и най- вече да се активизира работата на комисията  по отдаването на обектите под наем. Пример в Това отношение е координаторът ни от В. Търново Димитър Станев. Благодарение на неговата активност и отговорно отношение, отдадохме два обекта под наем, които доста време стояха без наематели;
 • Да се подобри кадровата политика на кооперацията, като се усъвършенстват кадрите, чрез обучения и практически мероприятия за тяхната квалификация и преквалификация;
 • В организационно отношение, УС да се запознае подробно с извършеното от всеки един от координаторите и след задълбочен анализ и оценка за извършената от тях работа да набележи мерки за нейното подобряване, защото те са живата връзка между ръководството и член-кооператорите. Те следва да поддържат и много тесни и делови контакти с местните органи на властта и други институции, като се стремят чрез възможностите на регионалните средства за информация да популяризират дейността на кооперацията;
 • Координаторите следва да дават и своите предложения за подобряване на връзката УС, КС, координатори, администрация;
 • Да се работи със съвременните  методи на маркетинга и мениджмънта, за разнообразяване на стоковия асортимент и ценообразуване в нашите търговски обекти, разбира се в рамките на нашата номенклатура;  Да се подобри работата по изучаване на потребителското търсене, подаване и срочното и качествено изпълнение на заявките;
 • Кооперацията ни следва активно да се включи в изпълнението на стратегията за развитие на ГКС София 2020-230 година 
 • Да се подобри работата по привличането на нови член-кооператори, особено в региони, където техният брой е много нисък по чисто организационни причини. Особено важно е да се привлекат за член-кооператори най-младите зрително увредени лица, още от гимназиалните класове, защото по ЗК навършилите 16 годишна възраст могат да членуват в кооперацията. 
 • Да се търсят допълнителни възможности и се поддържа много тясна връзка с Бюрата по труда от цялата страна, за да използваме максимално възможността за трудоустро-яване на член-кооператори по различните програми. В тази задача следва активно да се включат и всички пълномощници и координатори;
 • Да продължи и укрепва връзката ни с ГКС и ЦКС, тъй като това са организации с дългогодишен опит в кооперативното движение, както в национален, така и в международен план и ползата ни от това сътрудничество е безспорна. 

      
В заключение искам да Ви напомня, че много  важно събитие предстои да бъде отбелязано макар и не през тази година. През 2020 година кооперацията ни ще навърши 75 години от нейното учредяване. Тъй като 75 години не са само една кръгла годишнина, а истински юбилей, следва и подобаващо той да бъде отразен по най-тържествен начин, защото кооперацията ни напълно го заслужава. Ето защо призовавам всички пълномощници и координатори да вземат участие, със свои идеи и предложения в писмен вид за организацията на 75-годишния юбилей на нашата кооперация. Организацията на това значимо събитие вече започна, ще очакваме Вашите идеи и предложения до края на месец юни тази година.

Уважаеми пълномощници,
Представих Ви на кратко обстановката, в която провеждаме нашето 74-то Общо отчетно събрание и някои от най-важните задачи, които предстоят пред УС, КС и оперативното ръководство. Отново ще си позволя да Ви припомня, че имаме основание, както аз, така и целият Управителен съвет да бъдем доволни от постигнатото и да си пожелаем по-големи успехи в името на делото на нашата кооперация.

Желая ползотворна работа на 74-то Общо отчетно събрание на НПК на слепите в България

Благодаря за вниманието!

С УВАЖЕНИЕ,
Михаил Кърлин_________

гр. София, 11 май 2019 г.