Проекти

Проект „Разширяване на социалното предприемачество в НПКСБ”

Източник на финансиране: ОП „РЧР”, ЕСФ

Период на проекта: 01.09.2018 - 01.12.2019 г. 

През 2018 година Кооперацията печели проект, който е финансиран от     Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Проектът е „Разширяване на социалното предприемачество на НПКСБ”. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на проекта е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увредено зрение и техните семейства, както и на хората от уязвими групи и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез осигуряване на подкрепа за социално включване и създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Конкретната цел на проекта е осигуряване на трудова заетост на хора със зрителни увреждания. НПКСБ предвижда да разшири своята дейност и да разкрие нови работни места.Предвидено е това да се случи в районите на Бургас, Пловдив, София и Варна. Възможностите на проекта позволяват откриването на работни места във всяка от изброените области.Тази дейност ще осигури трудова заетост на 10 души за период от 12 месеца на длъжност „амбулантен търговец” .

Създаден  е   он-лайн магазин, на който ще  се предлагат стоки и услуги, произведени и предоставени от хора с увреждания и други социални предприятия. Ще се предлагат и стоките, с които кооперацията традиционно работи.  Задачата е да се популяризира социалната икономика и социалното предприемачество в България с цел  да се променят нагласите на обществото към хората с увреждания и възможностите им за активно участие на пазара на труда.

За функционирането и поддръжката на он-лайн магазина са създадени 4 работни места“ Оператор, въвеждане на данни” 1 човек, „Технически организатор” 1човек и „Продавач, интернет търговия” 2 души. Он-лайн магазинът е  базиран в сградата на НПКСБ адрес: София, бул.”Вардар” 71 ет.2
Хората, които са  наети като амбулантни търговци имат подкрепата на наставници, които ще ги подпомагат в работата им през първите 6 месеца на дейността им. Това ще бъдат 3 души
Всички участници в проекта, общо 14 души са наети на трудов договор за период от една година с всички произтичащи от това обстоятелства.

Повече информация

Проект „Светлина в душите”

Източник на финансиране: ОП „РЧР”, ЕСФ

Период на проекта: 02.11.2010 - 01.03.2012 г. 

Повече информация

Проект „Заедно можем повече”

Източник на финансиране: ОП „РЧР”, ЕСФ

Период на проекта: 11.11.2009 - 01.09.2011 г. 

Повече информация