Отчетен Доклад на Контролния съвет на НПК на слепите в България за дейността му през периода април 2022 до април 2023 г.

Публикувано на: 06.04.2023

Можете да свалите Отчетния Доклад (DOCX) като натиснете тук.


ДО

80-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ


О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

на

Контролния съвет на НПК на слепите в България

за дейността му през периода  април 2022 до април 2023 г.


Уважаеми пълномощници,

Драги гости,


През изтеклия едногодишен период, Контролният съвет на НПК на слепите в България работи в състав: Асен Стоянов, председател и членове Бинка Монева и Иван Иванов. Дейността ни отново бе подчинена на изискванията на Закона за кооперациите, устава, Правилника за работа на Контролния съвет и всички вътрешни нормативни документи.


Контролният съвет проведе 5  заседания от които две присъствени, останалите 3 неприсъствени. В тях взеха участие всички членове на КС. На проведените заседания се обсъждаха протоколите от извършените проверки и констатираните пропуски. Бяха приети и тематични планове за работата на КС. Приет беше и нов Правилник за работата на Контролния съвет, който замени досега действащият от 2001 г. Членовете на Контролния съвет присъстваха в 9 заседания на УС, като на едно от тях по точка „Разни“ бяхме освободени принудително, а на заседанието в гр. Дряново, проведено на 04.11. 2022 г. за втората част въобще не бяхме поканени. Може би тук е мястото да припомним на УС, че съгласно ЗК и Устава на НПКСБ, не те, а Контролния съвет сам решава дали да присъства или не на заседанията на УС, защото е Контролен орган и защото неговата работа е да следи, дали вземаните от УС решения са законни и в интерес преди всичко на член-кооператорите. Нека го имат в предвид и новоизбраните колеги, когато бъдат вписани и поемат задълженията си.


Като контролен орган на кооперацията най-важните ни задължения са да следим стриктно за изпълнение на решенията на Общото събрание, Управителния съвет, спазването на финансовата дисциплина и цялостната дейност на кооперацията.


След провеждане на 79-то Общо отчетно-изборно събрание на 16.04.2022 г., в деловодството на НПК се получи Обезпечителна заповед, с която се спират изпълненията на взетите решения, поради което кооперацията работи с избраните членове на УС и КС от събранието на 11.09.2021 г. и са вписани в ТР. Въпреки тази заповед едно от решенията беше изпълнено. Бяха възстановени парите на наследниците на бившия председател г-н Михаил Кърлин /вече покойник/. Това грубо неизпълнение на съдебен акт е обект на прокуратурата.


Проверени бяха изпълненията на взетите решения на заседанията на Управителния съвет. В проведените общо 9 заседания, са приети 19 решения, свързани с основната дейност на кооперацията. От тях са изпълнени 18. Решението за закупуване на съответстващи устройства за трите магазини на НПК в гр. София не е изпълнено и по-добре, защото няма никаква гаранция, че това ще сработи и ще има някакъв икономически ефект, освен че ще се похарчат доста кооперативни средства.


Ако сте прочели внимателно отчетния доклад на УС, сигурно ще Ви направи впечатление, че там се посочва за проведени 13 заседания, но по официална извадка секретаря на УС Богдан Богданов, са ни подадени 9 заседания за този период. Незнаем дали това е грешка или УС си е провеждал и други заседания без да информира Контролния съвет, което също е грубо нарушение на ЗК Устава и е прецедент в историята на кооперацията. Препоръката ни към бъдещия УС и КС, подобни явления да не се допускат.


През отчетния период в Управителния съвет се дебатираха и приемаха решения, относно въвеждането на ERP система за електронна обработка на данните в помощ на цялостното  управление на кооперативната дейност. Във връзка с това беше създадена работна група, от специалисти с цел проучване и изготвяне на оферти и предложения. В тази работна група беше привлечен и председателя на Контролния съвет. Към момента се очертава становище, че на този етап подобна система не е необходима, поради няколко причини – тя струва много скъпо, част от модулите в програмите, с които работи НПКСБ са неприспособими към тази система, но биха могли от своя страна да се доразвият за нашите нужди и като единствен ефективен модул остава само програмата за член-кооператорите, която може да бъде разписана наново под операционна система windows и има възможност данните да се пренесат, без да се въвеждат на ново, тъй като тази програма е разписана за работа под ОС DOS.


На обучителния семинар в гр. Обзор и в заседанието на УС през месец юни се обсъдиха въпроси, относно търговската дейност на кооперацията. Изнесените данни за натрупаните загуби наложиха, да се предприемат мерки за стабилизиране на търговската дейност. Във всички заседания до този момент се обсъждат проблемите на търговската политика. До този момент е изготвен частичен оздравителен план, но липсва цялостна концепция за бъдещето на търговската ни дейност. КС изразява становище, че за тази много важна и отговорна задача е необходима сериозна и компетентна помощ от външни специалисти, тъй като в състава на ръководните органи на кооперацията и в администрацията липсват такива. В тези дискусии участват и дават предложения всички членове на Контролния съвет, но както казахме по-горе, това не е достатъчно. Считаме, че предприетите мерки са недостатъчни, непълни и най-вече непрофесионални. Необходима е сериозна работа и след задълбочен анализ, оздравителния план да бъде компетентно изработен. Проведена беше и среща с търговските работници на същата тема за генериране на предложения и препоръки. В срещата взе участие и члена на КС Иван Иванов. Напълно очаквано и на тази среща не се родиха ефективни предложения или да не говорим за решения.


Контролния съвет извърши 2 проверки на търговските обекти управлявани от кооперацията в гр. София. Направените констатации са свързани с неритмичното изпълнение на заявки, не достатъчен асортимент стоки, доставки от едни и същи производители в силно стеснен кръг. Констатирахме, че всички битови и технически проблеми са отстранени благодарение на извършената проверка от Инспекция по труда, която също беше скрита от Контролния съвет. След извършените проверки в нашите търговски обекти са изготвени съответните протоколи с направените към тях препоръки.


Членовете на Контролния съвет използват всяка възможност да посещават и обекти, които са отдадени под наем. По обясними причини тук не са констатирани нередности. Наемателите са заинтересовани магазините им да са добре подържани, подредени съобразно изискванията на търговските принципи. Извършихме проверка по документи за редовното плащане на наемите, при която се констатира, че част от наемателите забавят плащанията на наеми, консумативни разходи и неустойки. След направените препоръки ще се въведе неустойка и за не платените в срок  консумативи. За редовното плащане са предприети мерки свързани с изпращане на писма за закъснения, по искане на някои наематели, наемите се коригират по решение на УС, а в други случаи се завеждат дела. В момента кооперацията е отдала 69 магазина под наем.  /Осем са свободни а 2 са с не оформен статут. Необходими са спешни мерки, свободните магазини да бъдат отдадени в най скоро време. Особено по атрактивните в центъра на столицата.


Във 11 обекта НПК осъществява своята търговска дейност. Един от тях в гр. Пловдив в момента не работи, поради освобождаване на търговския работник.


В плана за работа на Контролния съвет и в Правилника за дейността всяко, тримесечие се проверява отчета за приходите и разходите, движението на паричните потоци и капитала. Извършени бяха проверки за разходването на средствата от бюджета. Тука отбелязваме, че по перо „социално подпомагане“ от субсидията от ДБ, в края на срока за усвояване бяха останали средства, които кооперацията, ако не използва е длъжна да възстанови в бюджета на държавата.


Изразходването на тези средства следва да се извършва ритмично във времето. Контролният съвет следи и за извършените разходи.


За тази цел исканите от нас справки следва да се изготвят аналитично. Отбелязваме и факта, че некоректно се извършват счетоводните записвания, когато се извършват някои разходи въпреки, че многократно сме обръщали внимание по този въпрос. Не се попълва за какво и с каква цел е извършен разхода и други пояснителни атрибути.


Извършени бяха и две внезапни проверки на касата. Нарушения не бяха открити.


През отчетния период е получена една жалба от координатора ни за гр. Велико Търново Димитър Станев, относно не изпълнено решение на УС. След изготвен доклад от председателя на КС и решение на Управителния съвет, проблемът бе решен.


Следим и за договорните отношения на НПК, като проверяваме сключените договори и изпълнението им. По решение на УС всички договори сключени с наши наематели със сума над 1000.00 лева следва да бъдат нотариално заверени.


Периодично се проверява и книгата на член-кооператорите, която се попълва с необходимите реквизити. Редовно следим и правим проверки на досиетата на член-кооператорите, които се попълват с актуална информация и точно отразяват необходимите  данни за кооператорите.


С приемане на новия Правилник за работата на Контролния съвет са регламентирани взаимоотношенията между ръководство и членове на КС. Тук са намерили място, освен правата, и задълженията на членовете на Контролния съвет.


Не беше подмината и социалната дейност на кооперацията. Наш член е излъчен от УС за председател на социалната комисия. Направените корекции на Правилника за социалното подпомагане на член-кооператорите спомагат за по точното определяне и отпускане на помощите.


Уважаеми пълномощници,


Това беше краткият отчет на Контролния съвет за изминалия период.

Пожелаваме ползотворна работа на 80-тото общо отчетно събрание


София 22.04 2023 г.


С уважение:

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

1. Асен Стоянов  _______   

2. Бинка Монева _______

3. Иван Иванов   _______