ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Управителния съвет и постигнатите резултати през мандата април 2016 - април 2022 година

Можете да свалите отчетният доклад в doc формат (Word) като натиснете тук.

ДО                                                                                                        ПРОЕКТ

......-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО

 СЪБРАНИЕ НА НПКСБ               

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за

дейността на Управителния съвет и

постигнатите резултати

през мандата април 2016 - април 2022 година

Уважаеми пълномощници,

Драги кооператори и гости,

         

           Мандатът на ръководството на НПКСБ започна през 2016 година и продължи до 2022 г. Той беше доста особен и различен от обичайното.  Случиха се събития, които дадоха трайно и до голяма степен негативно отражение върху цялостната дейност на кооперацията.

          Днес сме се събрали да отчетем мандата на ръководните органи на НПКСБ и да определим бъдещата посока на развитие на кооперацията доколкото е възможно съобразно сложната обстановка, в която се намираме.

          На 71-то Общо отчетно-изборно събрание на Кооперацията беше избран управителен съвет в състав:                

Михаил Кърлин – председател и членове,

Велизар Хинков – район Плевен

Димо Тотев – Район Варна,

Живко Томов -  район Бургас,

Хюсеин Исмаил – Район София,

Ростислав Давидов – Район София и

Мария Дичева – Район Пловдив.

          До 2019 г. включително кооперацията функционираше в нормалния си ритъм и развиваше дейността си в обичайната икономическа обстановка за страната.

          През 2018 г. взехме активно участие в събитията и протестите на хората с увреждания свързани с промените в социалното законодателство.

          През  2018 година в кооперацията бе създаден онлайн магазин, разработен като част от спечелен от НПКСБ проект с европейско финансиране на стойност 167 279 лева. Освен онлайн магазина, в проекта бяха разкрити нови работни места за хора с увреждания в това число и тези, обслужващи онлайн магазина. По проекта амбулантните търговци работиха една година, а обслужващите онлайн магазина година и половина. Всеобща отговорност на всички член-кооператори е популяризирането на тази нова дейност. Разбира се срещаме известни трудности в разработката на магазина и достигането до желаните добри резултати, но искрено се надяваме, че с всеобщи усилия ще успеем да го разработим. Входът към магазина е www.koopmag.bg.

          През м. февруари 2020 г. тържествено беше отбелязана 75 годишнината от създаването на НПКСБ.

          През 2020 г. по план трябваше да се проведат редовни районни отчетно-изборни събрания и редовно общо отчетно-изборно събрание.

          В началото на 2020 г. светът беше връхлетян и разтърсен от пандемията от Ковид 19.  Тя не подмина и нашата страна. На 13 март 2020 г. поради възникналата пандемия  в  България беше въведено извънредно положение. Цялата страна беше блокирана.  Това промени напълно начина на живот и работа на всички стопански субекти и граждани. Последваха различни противоепидемични мерки и ограничения.

          Извънредното положение и мерките нанесоха трайни и непоправими щети върху икономиката и стопанските резултати на фирмите. Нашата кооперация също беше сериозно засегната.

          Предвид създалата се неблагоприятна обстановка и грижата за здравето на хората беше невъзможно провеждането на събрания. По- късно те бяха планирани за есента на 2021 г.

          На 09 август 2021 г. ни напусна уважавания дългогодишен председател на кооперацията г-н Михаил Кърлин. Той отдаде живота си, цялата си сила и енергия за да развие и изгради НПКСБ, такава каквато я имаме в момента.

          След кончината на председателя цялостната дейност на кооперацията беше блокирана и парализирана.

          Това наложи спешно свикване на извънредно изборно събрание. На 11 септември 2021 г. на извънредно общо събрание за временен председател на НПКСБ беше избран Бончо Бонев от район Варна, който да ръководи кооперацията до провеждане на редовно отчетно изборно събрание през 2022 г. Беше попълнен състава на УС с Иван Пухлев от Район Русе и КС с Бинка Монева от район Бургас.

          През октомври 2021 г. в деловодството на НПКСБ постъпи искане от инициативна група за свикване на извънредно общо събрание на НПКСБ. Като членове на инициативната група са се подписали следните пълномощници: Асен Стоянов Стоянов - председател на КС на НПКСБ, Ивайло Стефанов Ковачки, Иван Михайлов Иванов – член на КС на НПКСБ, Маньо Кирилов Алексиев и Пламен Стефанов Бакърджиев.

          Искането на инициативната група беше разгледано в законоустановения срок на редовно заседание на УС. След сериозно и отговорно обсъждане УС взе решение, с което оставя без уважение искането на инициативната група и отказва свикването на извънредно общо събрание.

          Причините за това решение са следните :

УС вече е взел решение за провеждане на редовни районни отчетно-изборни събрания в периода 01 – 25 март 2022 г. и редовно общо отчетно-изборно събрание на 16 април 2022 г..

          Провеждането на извънредно общо събрание е твърде рисковано поради ограниченията, които са наложени със заповед на министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от Ковид 19. УС счита, че няма съществени причини и обстоятелства, които да налагат свикване на извънредно общо събрание в условията на криза и пандемия.

По-късно по искане на 1/3 от пълномощниците на 04 декември 2021 г. беше свикано извънредно общо събрание в гр. Пловдив. На това събрание беше избран друг председател Маньо Кирилов Алексиев. Беше подменен целият управителен съвет и част от контролния съвет. Решенията на събранието бяха оспорвани в съда.

Образувано е гражданско дело № 70628/2021 на СРС. По това дело е издадена обезпечителна заповед за спиране на изпълнението на решенията на общото събрание проведено в гр. Пловдив.

Също така СГС спря вписването на промените в Търговския регистър. Съгласно Закона за кооперациите и трайната съдебна практика това означава, че правното положение на кооперацията остава същото, каквото е било преди извънредното общо изборно събрание проведено на 04 декември.

След това на 28 януари 2022 г. по искане на двама от членовете на КС отново беше свикано извънредно събрание. Събранието взе същите решения както на 04 декември. Последва отново спиране на вписване на промените в Търговския регистър.

          Нашата кооперация преминава през много труден и тежък период. От една страна е кризата в цялата страна, пандемията от Ковид 19 и негативното им отражение върху дейността на кооперацията. От друга страна са вътрешно-кооперативните сътресения, през които преминаваме, разделението след кончината на дългогодишния председател и промените, които настъпиха през последните няколко месеца.

           Въпреки трудностите, кооперацията продължи да изпълнява своята социална роля. Освен социалната дейност, кооперацията ни продължи да развива и своята търговска и инвестиционна политика.

ОРГАНИЗАЦИОННА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Към 31.12.2021 година в кооперацията членуват 2 088 член-кооператори. Разпределението по райони е както следва:

РАЙОН

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

1

София

417

213

204

2

Благоевград

108

56

52

3

Бургас

148

79

69

4

Варна

194

94

100

5

Дряново

142

61

81

6

Кърджали

55

24

31

7

Монтана

58

28

30

8

Плевен

61

28

33

9

Пловдив

392

181

211

10

Русе

109

54

55

11

Стара Загора

114

43

71

12

Хасково

85

41

44

13

Шумен

90

47

43

14

Ямбол

115

59

56

ВСИЧКО:

2088

1008

1080

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТ:

от 16 до 20 г.

0

 

от 20 до 30 г.

93

 

от 30 до 40 г.

210

 

от 40 до 50 г.

281

 

от 50 до 60 г.

359

 

от 60 до 70 г.

397

 

над 70 години

748

 

ВСИЧКО:

2088

 

        Броят на член-кооператорите, както и специфичната ни дейност, ни дават законното основание, пълноправно да участваме в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към министерския съвет. От статута на национално представена организация да се възползваме от редица държавни облекчения, а именно:

  1. Да получаваме субсидии за нашата многообразна дейност.
  2. Да ни бъдат преотстъпени начислените корпоративни данъци.
  3. Да ни бъдат възстановявани 50 % от действително начислените средства за осигуровки, както и да участваме в проекти за финансиране.

След като подадохме нужните документи     в срок с решение № 48 на Министерски съвет от 03 февруари 2022 г. НПКСБ е призната за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от 4 години, считано от 18 февруари 2022 г.

Тревожна е тенденцията на намаляване на броя на член-кооператорите и на младите член-кооператори, които да участват активно в кооперативния живот.

        Положителен е фактът, че броят на отписаните член-кооператори по собствено желание е незначителен.

        Едно от основните уставни задължения на член-кооператорите е да участват в нейната дейност с парична дялова вноска.

        С решение на 72-то ОС  бе променен размерът на дяловия капитал от 50 на 60 лева. В края на 2016 г. дяловият капитал на член-кооператорите е в размер на 122 370,00 лв., а в края на 2021 г. – 125 280,00 лв.

        Кооперацията ни е на едно от последните места в кооперативната система по отношение на дяловото участие на член-кооператорите. Този факт е напълно обясним като се има в предвид нейният социален елемент, който е и основен принцип в дейността на НПКСБ. Разбира се това не се отразява отрицателно в нейните стопански резултати, които се базират на едно стабилно и отговорно управление на нейните основни фондове.

        Важна основна функция на кооперацията е да трудоустроява своите членове, които са със социални пенсии с цел препенсиониране.  Броят на трудоустроените се е променял, както следва:  

2016 година – новоназначени 23 член-кооператори.

                        в края на годината общо назначени - 46,

2017 година – новоназначени 10 член-кооператори,

                        в края на годината общо назначени – 31,

2018 година – новоназначени 9 член-кооператори,

                        в края на годината общо назначени – 17,

2019 година -  новоназначени 25 член-кооператори,

                        В края на годината общо назначени – 37

2020 година -  новоназначени 0 член-кооператори,

                        В края на годината общо назначени - 26

2021 година -  новоназначени 13 член-кооператори,

                        В края на годината общо назначени – 10

          Към 31.12.2021 г. за назначение чакат 6 член-кооператора. Тук е мястото да отбележим, че броят на чакащите за трудоустрояване намалява.

          Изплатените средства за работна заплата за трудоустрояване на член-кооператори, ведно с осигуровките са както следва:

2016 година –   98 054 лв.

2017 година – 116 069 лв.

2018 година –   94 667 лв.

2019 година – 101 569 лв.

2020 година – 135 854 лв.

2021 година –   85 231 лв.

или общо: -    631 444 лв.

          Общо разходваните средства по фонд „Рехабилитация”, който е предназначен само за член-кооператори са както следва:

2016 година – 351 072 лв.

2017 година – 313 662 лв.

2018 година – 363 458 лв.

2019 година – 406 896 лв.

2020 година – 411 437 лв.

2021 година – 278 023 лв.

или общо: -  2 124 548 лв.

Сумите изразходвани за пролетни, новогодишни и еднократни помощи на член-кооператори от горния фонд са както следва:

2016 година – 106 141 лв.

2017 година –   84 501 лв.

2018 година – 103 295 лв.

2019 година –   88 777 лв.

2020 година –   76 790 лв.

2021 година –   45 280 лв.

или общо: -    504 784 лв.

          Разходваните средства за подпомагане на учащи се член-кооператори /студенти и ученици/ са следните:

2016 година –   14 040 лв.

2017 година –   14 001 лв.

2018 година –   13 405 лв.

2019 година –   12 200 лв.

2020 година –     9 000 лв.

2021 година –     9 490 лв.

или общо: -      72 136 лв.

          От фонд „Подпомагане” са изразходвани средства за талони както следва:                                       

2016 година –     85 971 лв.      

2017 година -      84 206 лв.      

2018 година -      82 333 лв.      

2019 година -      79 094 лв.      

2020 година -               0 лв.      

2021 година -               0 лв.      

Или общо:   -   331 604 лв.   

          През последните две години няма давани талони тъй като решение за тях взема общото събрание, а през 2020 и 2021 г общо събрание не е свиквано. В горепосочените суми за талони са включени и сумите за талони, отпуснати за децата на член-кооператори във връзка с първия учебен ден.

          До 2019 г. включително редовно се провеждаха общите отчетни събрания на пълномощниците. Те преминаваха в делова обстановка. Решенията се приемат почти единодушно. От 2020 г. поради Ковид пандемията имаше прекъсване в редовното провеждане на събранията.

          От своя страна УС приема всички направени предложения от кооператорите и смеем да твърдим, че те се изпълняват, както и приетите бизнес-програми, независимо от динамичната обкръжаваща среда и неблагоприятната пазарна конюнктура.

          УС редовно провежда своите заседания, като понякога в името на икономии и липса на обемни материали, а след 2020 г. и заради пандемията, провеждаме неприсъствени заседания по телефона или скайп. Решенията си УС взема след обстойни обсъждания на третираните въпроси и много рядко се наблюдава различие при гласуване.

           След началото на мандата от април 2016 г. до края на 2021 г. са проведени общо 60 заседания на УС 2016 – 8, 2017 – 11, 2018 – 11, 2019 – 9, 2020 – 9, 2021 – 12.  На всички заседания, провеждани от УС са канени и са присъствали членовете на Контролния съвет.

          В началото на мандата имаше тенденция за повишена активност по набирането на нови член-кооператори, особено след като по решение на УС бе засилено регионалното присъствие на нашите координатори. След 2019 г. със загриженост трябва да отбележим, че има сравнителен спад в тази активност.

          Този факт недвусмислено доказва, че кооперацията и нейното бъдеще зависят от активните действия на всеки един от нас без значение от региона, в който работим. В бъдеще трябва да положим все повече усилия и активност, за да привличаме все повече нови член-кооператори. 

          Безспорно член-кооператорът трябва да има и интерес от членството си в кооперацията, а самата кооперация с повече членове е по-мощна, жизнеспособна и авторитетна, както пред обществото, така и пред държавните и обществени институции.

          При осъществяване на организационната и социална дейност, все още срещаме затруднения с член-кооператори, които се отнасят меко казано несериозно към своите уставни задължения. Въпреки, че многократно сме отчитали пред ОС едни и същи проблеми, те все още се повтарят. Като: честа смяна на адреси, промяна в семейното положение, изтичане на срока на решението на ТЕЛК, раждане на деца, смяна на телефони, промяна в бизнеса и други важни промени, без да информират за това администрацията на НПКСБ. Това много затруднява, както организационната, така и социалната дейност, което неминуемо довежда до допускането на грешки, а понякога и до неточни изводи и заключения.

          През мандата, както УС, така и оперативното ръководство разчиташе активната връзка с член-кооператорите да се осъществява чрез пълномощниците на ОС и чрез изградените регионални структури от активни член-кооператори - координатори. Стремежът беше да се поддържа по-тясна и директна връзка с член-кооператорите по места. Покрити са над 200 общини в страната. Резултатите не закъсняха. Макар и кратката ни практика, създаването и разширяването на организационните ни структури доказа, че сме на прав път и сме длъжни занапред да ги укрепваме и да поощряваме нашите координатори, които работят на доброволни начала.

Благодарим на тези от вас, които положиха нужните усилия това да се случи.

          Кооперацията е заделила и значителни средства за обучение на своите кадри. В съвременното развитие на обществото и в частност на стопанските субекти, важно място за постигането на ефективни резултати е именно работата с кадрите. Оценявайки всичко това, Управителният съвет ежегодно заделя средства за тази цел. През курсовете за обучение са преминали, специалистите, търговските работници, членовете на УС и КС, координаторите и други кадри на кооперацията.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

          През изминалия мандат Кооперацията не е ползвала кредити, нито е продавала дълготрайни материални активи. Не напразно споменаваме този факт, защото почти няма българска фирма, която да не е принудена да ползва кредити и то не винаги изгодни или да не продава имущество, за да оцелее. Впрочем голяма част от Вас са наясно какво се случва в наши сродни организации в това отношение.

          Извършеното от УС се конкретизира най-вече с постигнатите финансови резултати. Приходите ни кооперацията набира:

  1. от отдадените под наем търговски обекти,
  2. от продажби на дребно,
  3. други приходи и финансирания.
  4. финансови приходи.

          Кооперацията води балансирана политика по отношение на отдадените обекти под наем. Към края на мандата кооперацията е отдала под наем 61 обекта. Свободни са 16 обекта, което е резултат от кризата. Приходите от наеми са както следва:

2016 година –    782 167 лв.

2017 година –    782 445 лв.

2018 година –    772 957 лв.

2019 година –    808 912 лв.

2020 година –    655 339 лв.

2021 година –    621 311 лв.

Или общо: -   4 423 131 лв.    

          НПКСБ разполага с голяма материална база, която е отдадена под наем с цел икономическа изгода. Отдаването под наем се извършва на база на търсене и предлагане на помещения в съответното населено място, съобразено с динамиката на наемните цени към момента на отдаване под наем.

          През целия мандат се запази тенденцията за  искания на наемателите за намаление на наемите.  Основни причини за тези искания са  влиянието на световната финансово-икономическа криза, свитото потребление и изключително негативното влияние на пандемията от Ковид 19. Пандемията нанесе непоправими щети върху икономиката на страната и всички стопански субекти.

          Както се вижда кризата освен нас засяга и нашите наематели, което не гарантира редовното издължаване на наемателите както на наеми, така и на консумативи.

          Независимо от полаганите усилия незаети обекти продължават да съществуват. Продължава практиката в повечето случаи инвестициите направени в отдадените обекти под наем да са за сметка на наемателите, съгласно клаузи в наемните договори.

          Една от основните задачи на ръководството е гъвкава политика по отношение на наемите, поради влошаване на икономическите условия – спад на инвестициите, ограничаване  на кредитирането и намаление на потребителското търсене в резултат на вече споменатите причини.

          Като говорим за балансирана политика на УС по отношение на наемите, нека се има предвид че, поради неблагоприятните пазарни условия наемите прогресивно намаляват като цена. Много от наемателите ни правят постъпки за намаление на наемната цена. В противен случай прекратяват договорите. УС задълбочено и обективно преценява всеки конкретен случай, дали следва наемната цена да бъде намалена. Щателно проверява пазарните цени за дадения обект, чрез публикуваните в интернет цени, чрез проучване на наемните цени в района, в който се намира обекта, чрез фирмите за недвижими имоти и по други способи,  като внимателно оценява и риска, който се поема в случай на отказ.

          Нека бъдем подготвени за бъдещи периоди, т.е. че тенденцията към занижаване на приходите от наеми ще продължи. Целта на УС за модернизация на нашите обекти е постигната до известна степен чрез отдаването им под наем. Наемателите вложиха и влагат много средства за реконструкция и модернизация на магазините. Това е една от причините, те да продължават да са наши наематели, макар и на по-високи цени, тъй като са вложили в обектите много сериозни инвестиции.

          Задача на бъдещия УС ще бъде да направи всичко възможно да се заемат всички свободни помещения или да разкрием собствена търговска дейност в тях.

          Стокооборотът от пряката ни дейност търговия, е  както следва:

2016 година – 417 729 лв.

2017 година -  390 203 лв.

2018 година – 417 549 лв.

2019 година -  480 385 лв.

2020 година -  370 679 лв.

2021 година -  442 643 лв.

Или общо: - 2 519 188 лв.    

         

          Приходите от финансирания са както следва:

2016 година – 124 357 лв.

2017 година -  137 330 лв.

2018 година – 112 839 лв.

2019 година -  199 586 лв.

2020 година -  163 816 лв.

2021 година -    83 900 лв.

Или общо: -   821 828 лв.    

          Финансовите приходи, приходите от отписани задължения, други извънредни приходи и приходи от глоби и неустойки са в размер на:

2016 година – 36 913 лв.

2017 година -  19 362 лв.

2018 година -    6 725 лв.

2019 година -  12 583 лв.

2020 година -  95 411 лв.

2021 година -    2 701 лв. /неокончателни данни/

Или общо: -   173 695 лв.    

         

          Най-важният показател е печалбата, която се е променяла през годините, както следва:

2016 година – 646 801 лв.

2017 година – 565 258 лв.

2018 година – 576 251 лв.

2019 година – 623 007 лв.

2020 година – 552 222 лв.

2021 година – 367 980 лв. /неокончателни данни/

Или общо: - 3 331 519 лв.    

         

          Стопанисването на кооперативната собственост, която се състои от дълготрайни материални активи, стоково-материални ценности и парични средства, се контролира от вътрешно ведомствен контрол. Редовно се извършват инвентаризации предвидени в Закона за счетоводството, както и извънредни такива. През целия мандат са извършвани инвентаризации на активи, пасиви и разчети. Всички излишъци са заприходени, а липсите възстановени от МОЛ.

Контролният съвет също извършва планирани и извънредни проверки.

         

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

          Кооперативната търговия както всеки друг вид търговия е  свързана с всички страни и аспекти на социално-икономическия живот. Трайно отражение върху нейното развитие оказват измененията, настъпващи в националното стопанство. Като една от основните стопански дейности, извършвана от потребителните кооперации, кооперативната търговия е важно звено във веригата на възпроизводствения процес.

          Търговската ни дейност е свита, поради обективни причини като нелоялна конкуренция, икономическата криза и последствията от Ковид кризата.  Стокооборотът е посочен по-горе по години. Обращаемостта на стоките по години е както следва:

2016 година – 332 дни

2017 година -  244 дни

2018 година -  236 дни

2019 година – 305 дни

2020 година – 315 дни

2021 година – 400 дни

          Търговската ни дейност не дава нужните добри резултати. През различните години показателите на всеки обект са динамични и варират в различни граници. Необходим е сериозен, задълбочен анализ на всеки обект по отделно по години. Трябва да се анализират причините за тези резултати и да се набележат мерки за промени в начина на работа. Това е една от основните задачи на бъдещото ръководство. Бъдещият управителен съвет трябва да работи значително по активно в тази посока.

          Уважаеми дами и господа,

          За нас членовете на УС е най-важно и значимо, че през мандата не допуснахме връщане назад на кооперацията, въпреки огромните трудности продиктувани от макроикономическата ситуация в България в периода, в който работихме и управлявахме кооперацията. Нещо повече, успяхме да съхраним нейните социални завоевания. Вие всички знаете колко трудно е това в условията на криза и то в световен мащаб. Именно в това е и силата на кооперацията и кооперативното движение.

          Нелоялната конкуренция продължава да съществува, а данъчните тежести не се промениха.

          УС не допусна кооперацията ни да тегли банкови кредити. Редовно се разплащахме със задълженията си към държавата и нашите контрагенти.

          Постоянно поддържахме активни банкови авоари, които гарантираха редовното разплащане с работниците и служителите, както и евентуалните непредсказуеми икономически ситуации.

          Сега най-важните приоритети за развитието на кооперацията като субект на социалната икономика в България са:

  1. Кооперацията непрестанно да се развива за постигане на целите, които ясно са формулирани в Устава.

2. Да изпълняваме стриктно задачите и постановките заложени в бизнес-програмата за развитието на кооперацията.

3. Да привличаме за членове на кооперацията всички граждани с увредено зрение, които отговарят на уставните изисквания.

4. Да увеличаваме дела си в кооперативната търговия.

5. Не на последно място, да уредим изцяло кооперативната ни собственост. Да се погрижим и за нейното увеличаване.     

6. Икономическа стабилност и устойчиво развитие.

7. Социално отговорни инвестиции.

8. Повече работни места.

9. Задълбочена и отговорна работа с местните структури.

          Всичко това прави много актуално овладяването на проблемите свързани с управлението на кооперацията.

          Разбира се наша основна цел трябва да бъде все по-пълното задоволяване на всестранно нарастващите потребности на членовете на НПКСБ.

          На днешното ОС трябва да набележим по нататъшната стратегия на кооперацията. Тя следва да определи целите, пътищата и средствата за по-нататъшното развитие на кооперацията. Стратегията е посланието ни към кооперативните кадри, към бъдещите поколения за запазване, развитие и обогатяване на кооперативните принципи и ценности.

          Досегашният УС направи всичко, което беше по неговите сили и възможности. Знаем, че не всичко е свършено. Очакваме от Вас критични бележки и най-вече мнения и конструктивни препоръки за работата на бъдещия Управителен съвет.

          На добър час, За просперитета на Националната потребителна кооперация на слепите в България.

София  16 април 2022 година

С УВАЖЕНИЕ:

Управителен съвет на НПКСБ