ПРАВИЛНИК за социално подпомагане

ПРАВИЛНИК за социално подпомагане
на член-кооператорите на НПК на слепите в България

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл.1. (1) С този правилник се уреждат условията, реда и формите за социално подпомагане на член-кооператорите и техните семейства.

(2) Социалното подпомагане се организира и ръководи от Председателя на Кооперацията, който се подпомага в своята дейност от администрацията на НПКСБ или от други специализирани органи, създадени с решение на управителния съвет на Кооперацията.

Чл. 2. (1) Право на социално подпомагане имат член-кооператорите, които поради материални, възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволяват свои основни жизнени потребности сами или с помощта на лица, задължени по закон да полагат грижи за тях.

(2) Обект на социално подпомагане са и член-кооператори, които имат многодетни семейства с три и над три деца до 19 годишна възраст, самотно живеещите възрастни хора, лежащо болните, както и младите семейства при раждане на всяко следващо дете.

(3) При еднакви основания за подпомагане се дава предимство на семейства в които и двамата съпрузи са член-кооператори.

(4) Право на социално подпомагане имат и член-кооператори, които след завършване на средно образование продължават обучението си в редовна или задочна форма на обучение във висши учебни заведения, осигуряващи по-висока степен на образование.

(5) При финансова възможност могат да бъдат подпомагани член-кооператори, приети за интегрирано обучение в масово училище.

Чл. 3. Социалното подпомагане се осъществява чрез:

          1. Предоставяне на месечни стипендии, целеви и еднократни социални помощи в пари и/или в натура;

          2. Предоставяне на социални услуги с частично заплащане на някои от тях, съобразно нормативната уредба на МТСП.

РАЗДЕЛ II
Форми, обхват и условия за предоставяне на социални помощи и стипендии
Месечни парични стипендии

Чл.4. (1) Месечни парични стипендии могат да получават член-кооператори, които:

          1. продължават обучението си след завършване на средно образование във висши учебни заведения, осигуряващи по-висока степен на образование - образователно-квалификационна степен /ОКС/ „бакалавър" и ОКС „магистър", редовно и задочно обучение;

          2. член-кооператори, приети за интегрирано обучение в масово училище.

(2) Лицата, посочени в т. 1 на предходната алинея, имат право на стипендия само за една ОКС „бакалавър" и за една ОКС „магистър";

Чл.5. (1) Размерът на месечната парична стипендия за учащи се лица се полага съгл. чл. 18 и се формира както следва:

          1.за учащи се в ОКС „Бакалавър" в зависимост от показания успех:
                   а/ 3.50 - 3.99 -40.00 лева;
                   б/ 4.00 - 4.49 - 50.00 лева;
                   в/ 4.50 - 4.99 – 60.00 лева;
                   г/ 5.00 - 5.49 - 80.00 лева;
                   д/ 5.50 - 6.00 – 100.00 лева.

          2. за учащи се в ОКС „Магистър", както следва:
                   а/ 5.00 - 5.49 – 80.00 лева;
                   б/ 5.50 - 6.00 – 100.00 лева.

          3. за член-кооператори, приети за интегрирано обучение в масово училище се следва месечна стипендия в размер на 50.00 лв., до завършване на средно образование.

(2) Стипендията на студентите за първия семестър, първи курс на ОКС „Бакалавър" И ОКС „Магистър" не зависи от успеха и е в размер на 40.00 лева.

(3) член-кооператори студенти представят студентска книжка със заверен семестър и заверено уверение от учебното заведение в срок до 30 октомври вкл. – за зимен семестър и до 31 март вкл. – за летен семестър, в което задължително трябва да фигурира заверен успех от предходния семестър, с изключение на студентите, записани в първи семестър, първи курс на обучение;

(4) член-кооператори приети за интегрирано обучение представят удостоверение (служебна бележка) от учебното заведение в срок до 30 октомври – за първи срок; до 31 март – за втори срок, от което/която да е видно, че лицето е ученик за съответния учебен срок;

(5) член-кооператорите подали документи извън посочените срокове получават стипендия само за оставащите месеци, в които се изплаща стипендия; 

(6) служебното лице, отговарящо за отпускането на месечните стипендии проверява достоверността на подадената информация в уверението (удостоверението/служебната бележка).

Чл.6. (1) Член-кооператорите нямат право на месечна стипендия в следните случаи:

          1. трудоустроени са на работа в Кооперацията;

          2. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
                   а/ повтарящите поради болест;
                   б/ студентите-родители, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 3 годишна възраст;

          3. при подаване на документи с невярно съдържание, учащите се кооператори се лишават от стипендия до края на обучението си. В тези случаи те са длъжни да върнат получените суми, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание;

          4. студенти, които са се преместили от една специалност в друга, или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните семестри, които повтарят поради преместването, ако през съответните семестри са получавали стипендия;

          5. студенти, които се обучават едновременно по две специалности нямат право на стипендия за втората специалност.

Чл.7. (1) Член-кооператорите, подлежащи на преосвидетелстване за продължаване на срока на инвалидност, не получават стипендия до издаване на ново решение на ТЕЛК (НЕЛК).

(2) стипендиите се изплащат при представяне на новото решение на ТЕЛК (НЕЛК) в рамките на 14-работни дни след влизане в сила на новото решение, в случаите когато закъснението не е по вина на лицето.

Целеви и еднократни помощи в пари и/или в натура

Чл.8. (1) НПКСБ отпуска при възможност целеви помощи в пари и/или в натура на всички член-кооператори във връзка с официално обявени международни, национални, църковни или професионално-съсловни празници.

(2) Размерът, видът и времето за отпускане на помощта се определят с решение на УС на кооперацията.

(3) Член-кооператорите трайно пребиваващи в чужбина нямат право на целеви помощи в пари и/или в натура.

(4) неусвоените целеви помощи в пари в срок от един месец от датата на започване на изплащането - не се изплащат, а тези в натура - в срок от три месеца.

Изплащането на целеви помощи да започва един месец преди датата на празника.      

Чл.9. (1) Член-кооператорите, изпаднали във временна нужда, поради злополука, внезапно или тежко продължително заболяване, смърт на член на семейството, тежко материално положение, увреждане на имуществото от пожар, наводнение, земетресение или друго природно или обществено бедствие, могат да бъдат подпомогнати еднократно с пари или в натура от Председателя по предложение на комисията по социалните въпроси и в зависимост от финансовото състояние на НПКСБ.

(2) Размерът на еднократната помощ по ал.1 до 100.00 лева се отпуска от Председателя по предложение на комисията по социалните въпроси, а над тази сума с решение на УС, при наличие на финансова възможност.

(3). Молбите за подпомагане на член-кооператори задължително се преглеждат от координаторите по места, които извършват проверка /анкета/ на обстоятелствата и дават писмено становище за основанието да бъде отпусната помощ в пари или в натура, след което ги представят на комисията по социално подпомагане.  

РАЗДЕЛ III
Форми, обхват и условия за предоставяне на социални услуги

Чл.10. (1) НПКСБ развива и предоставя социални услуги и/или посредничество за получаване на социални услуги с цел подобряване на условията на живот на кооператорите и на семействата им.
(2) Социални услуги или посредничество за предоставяне на такива получават член-кооператори в напреднала възраст /над 70 години/, самотно живеещи кооператори и такива с тежки здравни и социално-икономически проблеми.
Чл.11 (1) Социалните услуги, които развива и предоставя НПКСБ са подчинени на принципите на социалното пазарно стопанство и са безплатни, частично или изцяло платени в зависимост от вида и времетраенето им, от вида и продължителността на труда на предоставящите ги, както и от социално-икономическия статус на потребителите им.
(2) Социалните услуги целят запазване на независимост и достоен живот за кооператорите в обичайната семейна или близка до нея среда, сигурност на личността и собствеността.
Чл.12. (1) Право на социални услуги имат всички член-кооператори, които се нуждаят от социално подпомагане чрез предоставяне на услуги.
(2) Социалните услуги се предоставят въз основа на:
          1. писмена молба-декларация от нуждаещото се лице или от упълномощени от него или задължени по закон лица;
          2. социална анкета, извършена от специално упълномощено лице, показваща потребността от социални услуги, техният вид и форма на заплащане;
          3. сключен договор между страните предоставящи и получаващи съответната услуга.
(3) Предимство при получаване на социални услуги имат член-кооператорите с тежки здравни и социални проблеми и с ниски доходи.
Чл.13. (1) НПКСБ разкрива търговски и нетърговски поделения за извършване на преки или посреднически социални услуги.
(2) УС на НПКСБ утвърждава формите за социални услуги и урежда дейността им с наредби или решения на УС.

Социални услуги за запазване на независим живот без откъсване от обичайната жизнена среда

Чл.14. Социални услуги за запазване на независим живот в общността се предоставят самостоятелно от оторизирани лица и/или институции в НПКСБ или чрез посредничество пред териториалните органи на Агенцията за социално подпомагане, общинските институции за социално подпомагане, неправителствени организации за обществено-полезна дейност и включват:

          1. Услуги без откъсване от обичайната жизнена среда :
          - консултантски, професионално-квалификационни, осигурителни и правни услуги;
          - услуги за снабдяване, обучение в ползване и сервиз на технически помощни средства;
          - организиране с или без придружител на лечение, рехабилитация, краткотраен отдих, балнеолечение;
          - осигуряване на посредничество за наемане на помощен персонал за услуги в личните жилища, за придружаване, за пазаруване и почистване и пр;
          - транспортни услуги от типа “врата до врата” по предварителна заявка на клиента;
          - жива социална услуга чрез “Гореща телефонна линия”;
          - социални контакти за поддържане на здравословен и активен начин на живот – туризъм, лечебна гимнастика, регионални срещи, уреждане на празници и пр.;

          2. Услуги с кратковременно откъсване от обичайната жизнена среда , които се предоставят на самотни лица или семейни двойки в напреднала възраст, можещи да водят относително самостоятелен живот, от Дневен център за социална рехабилитация със сектори – Клуб по интереси, Трапезария, Дневен дом , които осигуряват дневни грижи, в т.ч. хранене, възстановяваща и поддържаща рехабилитация, арт и трудо-терапия, социални контакти на място.
          3. Услуги в личния дом, които се предоставят на член-кооператори със здравни и/или социални проблеми, затруднени сами или с помощта на свои близки да организират своя ежедневен бит и да се грижат за здравето си, които се осигуряват от общинските служби за домашен социален патронаж, при посредничеството на служители на НПКСБ, и включват доставка на суха и топла храна, наблюдение на здравното състояние и извършване на медицински манипулации, поддържане на личната хигиена и хигиената в дома, помощ в комуникациите и социалните контакти.

Чл.15. (1) Социални услуги с откъсване от обичайната жизнена среда се предоставят в заведения за социални услуги от резидентен тип, като крайна мярка за лица, за които са използвани всички междинни форми на социални услуги и за които са необходими постоянни грижи и частично или пълно социално обслужване.
(2) Социалните услуги по предходната алинея се предоставят чрез настаняване в специализирани държавни, общински, обществени и частни домове за социални грижи, съобразно заболяването и възрастта на лицето.
(3) НПКСБ осигурява посредничество за настаняване в съответни домове или разкрива собствен Дом за стари член-кооператори.

РАЗДЕЛ IV
Ред и начини за осъществяване на социално подпомагане

Чл.16. (1) НПКСБ чрез своята Администрация отпуска социални помощи или осигурява предоставянето на социални услуги по реда на този Правилник въз основа на молба-декларация, подадена от член-кооператора или упълномощено от него лице или от лице, задължено по закон да полага грижи, по образец и след извършване на социална анкета.
(2) Към молбата-декларация се прилагат всички документи, осигуряващи данни за доказване на правото за помощ:
          1. лични документи: лична карта, удостоверение за брак, удостоверение за
раждане на децата;
          2. служебна бележка за доходи от трудова дейност;
          3. пенсионно решение или разпореждане за промяна на размера на пенсията;
          4. експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
          5. копие от данъчни декларации за доходи и за имоти;
          6. уверение от учебното заведение за записване и за успех от
кандидатстването или от предходния семестър;
          7. удостоверение от общинските власти или от други служебни институции
за събитие, основание за помощ - смърт, злополука, бедствие и пр.
          8. при закупуване на лекарства и медикаменти, задължително се изисква
фактура с прикрепена към нея касова бележка.

(3) По предходната алинея проверката се извършва от съответният координатор, който дава становище по молбата за подпомагане и я предава на комисията по социално подпомагане.

(4) При обработване на молбите за социално подпомагане, съответното длъжностно лице събира по служебен ред или изисква от лицата необходимата допълнителна информация.

Чл.17. (1) В двуседмичен срок от датата на подаване на първичната молба-декларация, служебно оторизираното лице извършва социална анкета по образец и се изготвя мотивирано становище и доклад за потребността от подпомагане, формата на подпомагане, размера на предоставяната помощ или заплащане на социалната услуга, които се предават за разглеждане в УС. При повторно подпомагане социална анкета се извършва само при съмнение за промяна на обстоятелствата.
(2) При промяна в условията за месечно или друго подпомагане, подпомаганите лица са длъжни да уведомят Администрацията на НПКСБ за промените в 7-дневен срок.
(3) УС на НПКСБ разглежда внесените доклади, съдържащи молбите-декларации и становищата по тях и взема решение за социално подпомагане в едномесечен срок от подаването на молбата.
(4) При необходимост от спешно отпускане на социална помощ, /в пари или в натура/ тя се отпуска от Председателя на кооперацията или неговия заместник и се внася за утвърждаване на първото заседание на Управителният съвет след отпускането й.

Чл.18. (1) Месечните стипендии се отпускат за максимален срок от 5 месеца - по отделно за всеки учебен семестър/срок (октомври-февруари вкл./март-юли вкл.), и се изплащат ежемесечно след представяне на необходимите документи, съгл. чл. 5, ал. 3 и ал. 4;
(2) Целевите помощи се отпускат в срок до един месец от вземането на решението от УС, като по изключение целеви помощи в пари и/или в натура могат да бъдат предоставяни на член-кооператорите в удължени срокове от Председателя на кооперацията, в зависимост от възможностите на администрацията и бюджета.
(3) Еднократните помощи се отпускат от Председателя в срок до един месец от подаване на молбата.
(4) Изплащането на паричните помощи се извършва по ведомост от Администрацията на НПКСБ или чрез пощенски записи, а помощите в натура се получават на конкретно определено място или се разнасят по домовете на кооператорите.
(5) Неполучените до един месец помощи остават в полза на кооперацията и се използват за други социални потребности.
(6) Социалната помощ е лична и не може да се преотстъпва.

Чл.19. Член-кооператорите, за които има решение за предоставяне на социални услуги в общността или с откъсване от обичайната жизнена среда, сключват лично или чрез упълномощени посредници договор за социални услуги по определен образец в срок до един месец от датата на решението, след което се приемат за обслужване.

РАЗДЕЛ V
Финансиране, отчетност и контрол на социалното подпомагане

Чл.20. Финансирането на социалното подпомагане се осигурява със средства от:
          1. конкретно определен от Общото събрание дял от приходите от стопанската дейност на кооперацията;
          2. субсидии за рехабилитационна дейност, отпуснати на НПКСБ по Закона за държавния бюджет;
          3. средства по социални програми и проекти, предоставени от държавни или от други национални и международни фондове;
          4. дарения от местни и чуждестранни юридически и физически лица;
          5. набрани средства от заплащане на получени социални услуги;
          6. други финансови източници.

Чл.21. Администрацията на НПКСБ, респективно упълномощено лице, води отчетност за подпомаганите лица и съхранява документите за отпуснатите помощи за срок от 5 години.
Чл.22. Контролът по разходването на средствата за социално подпомагане се извършва от КС на НПКСБ, а в случаите на предоставени средства от държавата или от други организации по установения от тях ред.
Чл.23. (1) Неправомерно получени помощи, поради съзнателно подаване на неверни данни или подправяне на документи се връщат от виновните лица с лихвите, определени за държавните вземания.
(2) Нарушителите по предходната алинея се лишават от правото на социално подпомагане от НПКСБ за срок от три години от датата на установяване на нарушението.
(3) Длъжностните лица, отпуснали неправомерно помощи или зло¬употребили със средства за социално подпомагане ги възстановяват с лихвите, като освен това носят наказателна и дисциплинарна отговорност.
(4) При установяване на допуснати нарушения в социалното подпомагане, УС се произнася по тях и решава мерките за наказания на първото си заседание след установяването им.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на Правилника:
          1. Член-кооператорите са лица, членове на НПКСБ внесли встъпителна вноска, минимален дялов капитал и представители актуално решение на ТЕЛК (НЕЛК).
          2. "Семейство" включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца.
          3. "Самотно живеещ" е член-кооператор, който няма в населеното място, задължени по закон да се грижат за него и живее сам.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Посочените в Правилника за социално подпомагане образци на молби-декларации, социални анкети, решения за отпускане на помощи или за включване в социални услуги и примерни договори за обслужване са обект за утвърждаване от Председателя на НПКСБ.
§ 3. Настоящият Правилник за социално подпомагане на член-кооперторите на НПКСБ е приет от УС на 25.06.2022 година с протокол № 68 и влиза в сила от датата на приемането му.
§ 4. С този Правилник се отменя досега съществуващия Правилник за социално подпомагане на член-кооператорите на НПКСБ от 10.05.2019 г.
§ 5. УС възлага изпълнението на настоящия правилник на Председателя на кооперацията.

Свали във формат RTF